Bezwaar uitkering

  • door
Bezwaar Uitkering

Is er door het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Dit kan gaan over uw rechten en plichten inzake uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo), maar ook over een boete die u moet betalen. Het is verstandig om tegen dit besluit in bezwaar te gaan. U kunt bezwaar maken tegen officiƫle beslissingen van het UWV, de SVB en de gemeente. De beslissing waartegen u bezwaar maakt over uw uitkering, blijft geldig totdat uw uitkeringsinstantie een andere beslissing neemt naar aanleiding van uw bezwaar over uw uitkering.

U moet doorgaans binnen 6 weken het bezwaar over uw uitkering indienen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de dagtekening. Stel, u hebt een beslissing ontvangen met dagtekening 5 maart 2020. De termijn van 6 weken vangt aan op 6 maart 2020. Dient u buiten de termijn het bezwaar over uw uitkering in, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaar over uw uitkering niet in behandeling genomen zal worden door uw uitkeringsinstantie. Het indienen van een bezwaar kan zowel online als per post. Zorg dat u duidelijk in uw bezwaar uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering. Ondersteun, waar mogelijk, uw bezwaar over uw uitkering door middel van het aanleveren van bewijsstukken.

Uitkeringsinstantie

U ontvangt na het indienen van uw bezwaar binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. De uitkeringsinstantie zal uw situatie opnieuw gaan beoordelen. Zij zal u uitnodigen voor een hoorzitting, waarin het bezwaar met u besproken wordt en waar vragen gesteld kunnen worden. De uitkeringsinstantie mag vragen aan u stellen en u mag aan haar vragen stellen. Als u het vooraf bekend hebt gemaakt, mag u getuigen of experts meenemen.

Uw uitkeringsinstantie neemt na 13 weken een beslissing op uw bezwaar over uw uitkering, welke u per post zult ontvangen. Het UWV heeft 17 weken de tijd indien er medische redenen in het bezwaar zijn genoemd. U kunt mogelijk een boete eisen van uw uitkeringsinstantie indien zij te laat een beslissing heeft genomen.

Bent u het niet eens met deze beslissing op bezwaar over uw uitkering, dan hebt u nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.

Vervolgstappen